دانسیته

وزن یک متر مکعب پشم شیشه در واحد کیلوگرم را دانسیته می نامند.

به منظور تأمین نیاز مصرف کنندگان، پشم شیشه از دانسیته حداقل 10 کیلوگرم بر متر مکعب تا حداکثر 100 کیلوگرم بر متر مکعب، مطابق با استانداردهای بین المللی تولید می گردد. به عبارت ساده تر، دانسیته یا وزن مخصوص پشم شیشه ، وزن یک متر مکعب پشم شیشه در واحد کیلوگرم است و یکی از مهمترین عوامل تعیین قیمت کالا می باشد.

باتوجه به اینکه کلیه تولید کنندگان توزیع کنندگان عایق پشم شیشه موظف به ارائه مشخصات فنی (دانسیته ضخامت نوع لفاف) هستند، کلیه مصرف کنندگان می توانند به سادگی و با در اختیار داشتن عدد دانسیته و عدد ضخامت که به صورت اختصار در نام کالا یا بر روی لیبل کالا درج گردیده، وزن یک متر مربع پشم شیشه را طبق فرمول زیر بدست آورند.

وزن یک متر مربع پشم شیشه بر حسب کیلوگرم = 1000÷ (عدد ضخامت × عدد دانسیته)

به عنوان مثال وزن یک متر مربع پشم شیشه  50/D16 را محاسبه نمائیم:

  (16 × 50) ÷ 10000 = 0/8 kg/m2


اخبار و رویدادها

اخبار مهم