ضخامت

ضخامت نیز یکی دیگر از عوامل مهم در ضرایب مقاومت حرارتی، انتقال حرارتی و جذب صوت می باشد. پشم شیشه با ضخامت های 25 و 50 میلیمتر بیشترین مصرف را در ایران دارند.


اخبار و رویدادها

اخبار مهم